چند دستورالعمل از علامه حسن زاده آملی :

3.اگر امر به معروف هم می‌خواهی بکنی خیلی آهسته ، مثل آینه باش ...آینه داد نمی‌زند : یقه‌ات بد است !


وقتی روبروی آینه می‌ایستی ، جیغ نمی‌کشد : چرا موی سرت اینجوری است ؟!
خیلی سکوت محض است ...
آهسته هیچکس خبردار نیست جز تو و آینه ..4-هراندازه که حقیقت قرآن درمتن جانت پیاده شد؛به همان اندازه حضرت بقیة الله دروجودت ظهورکرده که ظهورحضرت درجمجمه هاست اگرچه بعضیها فقط انتظار فرج از جمعه ها دارند.

 


5-در شگفتم از ادمی که در غربت یاد وطن اوراشکفته میکند ولی یاداخرت دردنیا وی را محزون.

 


6-ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﺳﺎﺗﯿﺪﻣﺎﻥ ﺍﺻﺮﺍﺭ ﮐﺮﺩﯾﻢ ﮐﻪﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺍﯼ ﮐﻨﺪ، ﻓﺮﻣﻮﺩﻧﺪ :


ﺍﺯ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻗﻮﻝ ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺍﺯ ﻋﺒﺎﺩﺍﺕ ﺧﻮﺩ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ،
ﻧﻤﺎﺯﻫﺎﯾﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﻋﺎﺩﺕ ﻧﺒﺎﺷﺪ،

ﺑﺮﺍﯼ ﺣﻮﺭ ﻭ ﻏﻠﻤﺎﻥﻧﺒﺎﺷﺪ،

ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﺮﺱ ﺍﺯ ﺟﻬﻨﻢ ﻫﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ،

ﻋﻤﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺣﺴﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻟﯿﺒﻠﻮﮐﻢ ﺍﯾﮑﻢ ﺃﺣﺴﻦ ﻋﻤﻼ.

 

ﮔﻨﺎﻩ ﺭﺍ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﮔﻨﺎﻩ ﭘﯿﺶ ﭘﺎ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ

ﭼﻮﻥ ﺳﺮﻗﺖ ﻭ ﮐﺬﺏ ﻭ ﻗﻤﺎﺭ ﻭ ﻧﺤﻮﻫﺎ،

ﺗﺎ ﭘﻠﻪ ﭘﻠﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎﺩﺗﺶ ﺭﺍﮔﻨﺎﻩ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ

ﻭ ﺑﻌﺪ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﮎ ﺫﻧﺐ ﻻﯾﻘﺎﺱ ﺑﻪ ﺫﻧب


ﺳﻌﺪﯼ ﮔﻮﯾﺪ:
ﻋﺎﺑﺪﺍﻥ ﺍﺯ ﮔﻨﺎﻩ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﻋﺎﺭﻓﺎﻥ ﺍﺯ ﻋﺒﺎﺩﺕﺍﺳﺘﻐﻔﺎﺭ.

/ 2 نظر / 12 بازدید
میم

[گل] : (

میم

چه حرف ها که دل ها شکسته اند ...