در آخرین لحظات عمر

5- خدا را! خدا را! درباره همسایگان،

پیغمبر آن قدر سفارش همسایگان را فرمود که ما گمان کردیم

مى‎خواهند آنها را در ارث شریک کند.

 


6- خدا را! خدا را! درباره قرآن؛ مبادا دیگران در عمل کردن، بر شما پیشى گیرند.

امر به معروف و نهى از منکر را ترک نکنید؛

نتیجه ترک آن این است که بدان و ناپاکان بر شما مسلط خواهند شد و

به شما ستم خواهند کرد، آنگاه هر چه نیکان شما دعا کنند،

دعاى آنها برآورده نخواهد شد.

 


7- خدا را! خدا را! درباره نماز؛ نماز پایه دین شماست .

 


8- خدا را! خدا را! درباره کعبه، خانه خدا، مبادا حج تعطیل شود

که اگر حج متروک بماند، مهلت داده نخواهد شد

و دیگران شما را طعمه خود خواهند کرد.

 


9- خدا را! خدا را! درباره جهاد در راه خدا،

از مال و جان خود در این راه مضایقه نکنید.

 


10- خدا را! خدا را! درباره زکات؛ زکات آتش خشم الهى را خاموش مى‎کند.11- خدا را! خدا را! درباره ذریه پیغمبرتان، مبادا مورد ستم قرار گیرند.

 


12- خدا را! خدا را! درباره صحابه و یاران پیغمبر،

رسول خدا (صلى الله علیه و آله) درباره آنها سفارش کرده است .

 13- خدا را! خدا را! درباره فقرا و تهیدستان، آنها را در زندگى شریک خود ساز14- خدا را! خدا را! درباره بردگان، که آخرین سفارش پیغمبر درباره اینها بود.
15- در انجام کارى که رضاى خدا در آن است بکوشید

و به سخن مردم (در صورتی که مخالف آن هستند) ترتیب اثر ندهید.

 


16- با مردم به خوشى و نیکى رفتار کنید چنانکه قرآن دستور داده است .

 


17- امر به معروف و نهى از منکر را ترک نکنید؛

نتیجه ترک آن این است که بدان و ناپاکان بر شما مسلط خواهند شد و

به شما ستم خواهند کرد، آنگاه هر چه نیکان شما دعا کنند،

دعاى آنها برآورده نخواهد شد.

 


18- بر شما باد که بر روابط دوستانه ما بین خویش بیفزایید،

به یکدیگر نیکى کنید، از کناره‎گیرى و قطع ارتباط و تفرقه و تشتت بپرهیزید.

 


19- کارهاى خیر را به مدد یکدیگر و به اتفاق هم انجام دهید،

از همکارى در مورد گناهان و چیزهایى که موجب کدورت و دشمنى مى‎شود،

بپرهیزید.

در انجام کارى که رضاى خدا در آن است بکوشید

و به سخن مردم (در صورتی که مخالف آن هستند) ترتیب اثر ندهید.

 

 


20- از خدا بترسید که جزا و کیفر خدا شدید است .

خداوند همه شما را در کنف حمایت خود محفوظ بدارد

و به امت پیغمبر توفیق دهد که احترام شما (اهل بیت) و

احترام پیغمبر خود را پاس بدارند.

/ 0 نظر / 12 بازدید