# خدا

انا عند المنکسره قلوبهم

بعضی شکـستـنیهـــــا باید بشـــــکـنـنـد   اگر نشــکند که نمیشود   بعضی ها از شکستنیها با شکستن مـعنا پیدا میـکـند   قـیمـتـی تـــــر مـیـشـــود   مثل ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 56 بازدید