هرکه به ما رسید گفت عازم حرمم...

حسیـــن جـــان بازار عاشقــــی ات خیلـــی داغ است ایـــن روزها ...

به هـــرکس می رســــم بعد از ســـلام این جملـــه را می شنوم :

" الحمــــدلله فردا عـــازم کــــوی حسیـــــن هستم " ...

می بینـــی همـــه از اجر نوکــــریشان مــــی گویند

و با اشتیــــاق از تو سخــــن می گـــــویند

و مـــن در دنیای مجـــازی و غیرمجـــازی دل خـــوش کرده ام

به گفتن جملــــه ای : " التمـــاس دعـــا " ...

شاید از طفیل وجود عاشقانــــت سهمـــی هم باشد برای من ...

اما دیـــگر طاقـــت ندارم، خستــــه شده ام ...

نمـــی شود که همه از دعوت نامـــه ای که برایشان فرستــــاده ای

سخــــن بگویند و سهـــم من فقط حســرت باشد و حســرت ...

آخرِ هر روز سهـــم من فقط شمارش " التمـــاس دعـــا " گفتن هایی ست

که بدرقـــه ی راه عشــاقت کــــرده ام ...

دارم از دســـت مــی روم اربـــاب؛ مــرا دریـــاب ..

اللهـــــم ارزقنــــا کربــــــــــــلا ...

 

 


/ 2 نظر / 14 بازدید
میم

:دعا

غریبه آشنا

ﮐﺮﺑﻼ ﻧﺮﻓﺘﻦ ﺳﺨﺖ ﺍﺳﺖ ... ﮐﺮﺑﻼ ﺭﻓﺘﻦ ﺳﺨﺘﺘﺮ ! ﺗﺎ ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺍﯼ ﺷﻮﻕ ﺭﻓﺘﻦ ﺩﺍﺭﯼ ... ﺗﺎ ﺭﻓﺘﯽ ﺷﻮﻕ ﻣﺮﺩﻥ! ﮐﺮﺑﻼ ﺭﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻨﺪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﮐﺮﺑﻼ ﺭﻭﺿﻪ ﯼ ﺣﺴﯿﻦ ﺣﮑﻢ ﺯﻫﺮ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻝ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺷﺪﻩ ﯼ ﺯﺍﺋﺮ! ﺁﺧﺮ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺩﯾﮕﺮ ﻋﺒﺎﺱ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﺁﺭﺍﻡ ﺷﻮﯼ ﺩﺭ ﺣﺮﯾﻢ ﺍﻣﻨﺶ ...