ولنتــــاین....

شبیخون فرهنگی 

یعنی اینکه 

فراموش کنی روز

 ازدواج حضرت علی و فاطمه را

در حالی که منتظر 25 بهمن هرسالی

--------------------------

ولنتاین جنگ عقیده هاست 

نه روز محبت و عشق/ 1 نظر / 26 بازدید
میم

[گل][قلب]