حسینی بشوید نه هیئتی!

حسینی بشوید نه هیئتی!

زیرا اگر گرم هیئت بشوید

حسینتان را آنگونه که خود دوست دارید و باب میلتان
است میسازید

و هرکس با میل شمامخالف باشد میگویید

باحسین(ع) مخالف است

ولی اگر حسینی باشید هیئت و رفتارتان را برمبنای حسین میسازید!

هیئتی شدن کاری ندارد

کافیست ریش بگذارید و با پیراهن مشکی ازاین هیئت به آن هیئت بروید!

  حسینی شدن است که مشکل است.

 

/ 0 نظر / 14 بازدید