شرمنده ایم

چرا  سر بر گریبان داری سردار

 

شما که مردانه ایستادید

و ما باختیم

خجالت میکشیم

آن موقع که پا در خیابان میگذاریم

مجبوریم سرمان به پایین باشد

که چشمانمان به نامحرمی نیفتد

 

----------------------------------------------------------------

تو این دوره

به جرم کوتاه شدن فاق شلوار پسرا و ساپورت ها و  مانتو های تنگ دخترا

 

مجبور شدیم فقط کف خیابون ها رو نگاه کنیم

بهتره ننویسم چه اوضاعی شده بیرون چون فقط خودمون خجالت زده میشیم 

 

 

والان همه میبینن

پس توضیح اضافه س

/ 0 نظر / 8 بازدید