در حریم غم او رهگذری باید بود...

 

آرزوی قد و بالای کسی باید کرد

دل گرو در غم عشق صنمی باید داشت

گوشه دل به هوایش حرمی باید داشت

عاشق دلبر صاحب نظری باید بود

در حریم غم او رهگذری باید بود

آفتابی که طلوع کردن او دیدنی است

معتکف در سرکویش سحری باید بود

منتظر باش ولی عشق تحیّر آرد

هوش بگذار که در بیخبری باید بود

دیدن طلعت دلدار بصیرت خواهد

عاشقان صاحب چشم دگری باید بود

باید از خود گذری راه عبورش گیری

چلّه ای ذکر فرج بهر ظهورش گیری

باید از سوز درون در پی آهی باشی

بی پناهی به دنبال پناهی باشی

گر گدائی به در خانه هر کس نروی

به گدائی به در خانه شاهی بروی

چه شود یک نظر آن ماه زیارت گردد

تا به کی در هوس طرفه نگاهی باشی

حق مدد تا که فقط طالب دلبر باشی

سوی او بار سفر بسته و راهی باشی

/ 0 نظر / 11 بازدید