ستادی باید...

همیشه اول ماه رویت میشه و بعد عید

 

اما قضیه این بار فرق داره

چه فرقی؟

فرقش تو این ِ که


اول باید عید بشه بعد ماه رویت بشه

 

هر روزی که در آن معصیت خدا زخ ندهد آن روز عید است.

 

این پیام خطاب دارد

 

خطاب به خودم

اول چشمت را بر معصیت خدا ببند

اگر ماه را ندیدی 

حرفها یت را آن موقع بگو ...

 

 

 

 

/ 1 نظر / 12 بازدید
میم

: (