دلتنگ مشهد...

انگور می دهند که قربانی ات کنند

لازم نکرده دعوت مهمانی ات کنندصدها رواق در جگرت زهر باز کرد

می خواستند آینه بندانی ات کنندهر شب تو بر غریبی خود گریه می کنی

مردم اگر چه سجدهی سلطانی ات کنندتو نو به نو برای خودت گریه می کنی

در صحن کهنه گرچه چراغانی ات کنندوقتی خدا غریبی ما را نگاه کرد

فرمود تا حسین خراسانی ات کنند

/ 1 نظر / 95 بازدید
میم

:گریه کاشکی بیدار می شدم ...