هر کجآ می نگری دآغه اویس قرن است .. خون ِ طفلآنه یمن از همه سو می ریزد

هر کجآ می نگری دآغه اویس قرن است ..

خون ِ طفلآنه یمن از همه سو می ریزد

 بارالها،


مسلمانان ستمدیده را

در برابر دشمنان مشرکشان به جنگ برانگیزان

و ایشان را با صفوف پیاپی فرشتگانت یاری فرما

تا دشمنان را در اقصی نقاط بکشند یا اسیر کنند یا این که دشمنان تسلیم حق شوند

و اقرار کنند که تو خدایی هستی که هیچ خدایی جز تو نیست،


تنها و بدون شریکی.


بارخدایا،

این سرنوشت را بر همة دشمنانت در همة مناطق عالم تعمیم ده:

از هند، روم، ترکستان، کرانه های خزر، حبشه، نوبه،

زنگبار، سرزمین مسقالبه، دیالمه و

دیگر طوایف و مناطق مشرکان که نام و نشانشان پوشیده است

و تو خود آنان را می شناسی و به قدرت خود بر آنها تسلط داری...
خداوندا،

مشرکان را چنان به یکدیگر مشغول ساز

تا از دستبرد به مرزهای مسلمانان بازمانند

و با کاستن عددشان، از کاستن مسلمین بازدار

و رشتة اتحادشان را با تفرقه بر هم زن تا از همدستی علیه مسلمانان بازمانند.

 خدایا،

دلهایشان را از آرامش و بدنهایشان را از توانایی بی بهره کن

 و راه چاره را به رویشان ببند

و اندامشان را در رویارویی با مردان مسلمان سست گردان

و در دلشان از درگیر شدن با دلیرمردان اسلام هراس و ترس بیفکن

و سپاهی از ملائکه ات را برای ترس و عذاب بر آنان برانگیز،

چنانکه روز بدر چنین کردی،

تا بدین سان بنیانشان را برکنی و شوکتشان را ریشه کن سازی و جمعیتشان را پراکنده کنی.

 

 

/ 0 نظر / 58 بازدید