تاريخ : ۱۳٩۳/٦/۱۳ | ۱۱:٢٤ ‎ب.ظ | نویسنده : راحیل

ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺑﻪ ﺩﺭ ﺷﺐ ﺷﺪﻡ ﺍﯼ ﻧﻮﺭ ﺳﻼﻡ


ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺯﺍﺋﺮﺗﺎﻥ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺍﺯ ﺩﻭﺭ ﺳﻼﻡ
ﺑﺎ ﺯﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺫﮐﺮﺕ ﺷﺪﻩ ﻣﺎﻣﻮﺭ ﺳﻼﻡ
ﺑﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎﻥ ﺑﺮﺳﺪ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﻣﻮﺭ ﺳﻼﻡ


ﮐﺎﺵ ﺳﻤﺖ ﺣﺮﻣﺖ ﺑﺎﺯ ﺷﻮﺩ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻫﺎ
ﺑﺎﺯ ﺍﺯ ﺩﻭﺭﯾﺖ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﻡ ﮔﺮﻩ ﻫﺎ
ﻧﻨﻮﺷﺘﻪ ﺳﺖ ﮔﻨﻬﮑﺎﺭ ﻧﯿﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﺮﻡ
ﭘﺲ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺏ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺑﺪ ﺑﻪ ﺣﺮﻡ


ﺑﺮﺳﺪ ﺧﻮﺍﻫﺶ ﺍﯾﻦ ﻧﺎﻟﻪ ﯼ ﻣﻤﺘﺪ ﺑﻪ ﺣﺮﻡ
ﺯﻭﺩ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ ﺣﺮﻡ
ﻣﺴﺖ ﺍﺯ ﺁﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺑﺎﺩﻩ ﺑﻪ ﺧﻢ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﯾﻢ
ﻣﺎ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﺷﺪﻩ ﺍﯾﻢ، ﺍﺯ ﺭﻩ ﻗﻢ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﯾﻢ


ﯾﺎﺩ ﺩﺍﺩﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺭﻧﺞ ﮐﺸﯿﺪﻥ ﺯﯾﺒﺎﺳﺖ
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﺎ ﻃﻮﺱ ﺩﻭﯾﺪﻥ ﺯﯾﺒﺎﺳﺖ
ﭘﺎ ﺑﺮﻫﻨﻪ ﺷﺪﻥ ﻭ ﺟﺎﻣﻪ ﺩﺭﯾﺪﻥ ﺯﯾﺒﺎﺳﺖ
ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﭘﺎﯼ ﺿﺮﯾﺢ ﺗﻮ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺯﯾﺒﺎﺳﺖ


ﭘﯿﭽﺶ ﻗﺎﻓﻠﻪ ﯼ ﻣﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﻧﻮﺭ ﺍﺳﺖ
ﺭﮔﻪ ﺍﯼ ﺩﺭ ﺩﻝ ﻓﯿﺮﻭﺯﻩ ﯼ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮﺭ ﺍﺳﺖ
ﭼﻪ ﺧﺒﺮ ﺩﺭ ﺣﺮﻡ ﺿﺎﻣﻦ ﺁﻫﻮ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ؟
ﺻﺤﻦ ﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﭘﯿﺶ ﭼﻪ ﺧﻮﺵ ﺑﻮ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ


ﻃﺮﻑ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻓﻮﻻﺩ ﻫﯿﺎﻫﻮ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﺑﺎﺯ ﯾﮏ ﭼﺸﻤﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻟﻄﻒ ﻭ ﮐﺮﻡ ﺭﻭ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﻣﺎﺩﺭﯼ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﺎﻥ ﺫﮐﺮ ﺭﺿﺎ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ
ﺩﺳﺖ ﻭ ﭘﺎﯼ ﻓﻠﺠﯽ ﺑﺎﺯ ﺷﻔﺎ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ

 


 


با شفا از تو ، چه زیبا شده بیمار شدن

به تو وابسته شدن با تو گرفتار شدن

کار من هست فقط گرمی بازار شدن

گر چه در باور من نیست خریدار شدن--یوسفم باش، بدون تو کجا برگردم؟

من برایت دو سه تا بیت کلاف آوردم


تو خودت خواسته ای دار و ندارم باشی

کاش لطفی کنی و آخر کارم باشی

مرد سلمانی تو باشم و یارم باشی

لحظه ی مرگ بیایی و کنارم باشی

قول دادی به همه پس به خدا می آیی

هر که یک بار بیاید تو سه جا می آیی